Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη»

περιεχόμενο

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό, για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών στην Ελλάδα και πέντε (5) υποτροφιών στο εξωτερικό, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), για τις ειδικεύσεις που απαιτείται, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οι υποτροφίες για την Ελλάδα περιλαμβάνουν τους εξής τομείς επιστημών, τις ειδικεύσεις ανά τομέα, τις οριζόμενες για κάθε ειδίκευση θέσεις υποτροφιών Επιστημονική
περιοχή.
Επιστήμες Ζωής
Χ031260955.123.999 Φυσιολογία
Χ041261814.123.999 Ανατομία
Χ051261815.123.999 Παθολογική Ανατομική
Θετικές Επιστήμες
Χ011260287.121.999 Αστρονομία
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Χ071261816.128.999 Διδακτική των Γλωσσών ως Ξένων ή Δεύτερων
Χ081261817.128.999 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου: Θεωρία και Πράξη
Χ061261810.128.999 Διακυβέρνηση και Πολιτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Χ091261818.128.999 Ανθρωπολογία της Παγκοσμιοποίησης και της Μετανάστευσης
Χ101261819.128.999 Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις Της Συγκίνησης Στην Επικοινωνία
Επιστήμες Υλικών
Χ111261820.129.999 Νανοτεχνολογία
Επιστήμες Τεχνολογίας
Χ121261821.130.999 Χημεία Τροφίμων
Επιστήμες Μηχανικού
Χ021261198.122.999 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οι υποτροφίες εξωτερικού περιλαμβάνουν τους εξής τομείς επιστημών.
Θετικές Επιστήμες
Χ011251822.121.999 Πιθανότητες-Στατιστική
Επιστήμες Μηχανικού
Χ021251198.122.999 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Χ031251812.122.999 Τεχνολογία Υλικών
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Χ051251813.128.999 Θεωρία και Κριτική της Σύγχρονης Τέχνης
Χ041250299.128.999 Μουσειολογία Θεωρία και Κριτική της Σύγχρονης Τέχνης Ιστορία και Κοινωνιολογία των Μουσείων και των Εκθεσιακών Πρακτικών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα γραφεία του Ι.Κ.Υ., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, τ.κ. 14234, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ισογείου, όπου στεγάζεται το Ι.Κ.Υ.
– στις 19 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 : εξέταση ξένων γλωσσών.
– στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00: εξέταση μαθημάτων στις επιστημονικές περιοχές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνολογίας.
– στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00: εξέταση μαθημάτων στις επιστημονικές περιοχές Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Υλικών και Επιστήμες Μηχανικού.
από επιτροπές, οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Δ. 18/1941.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη. Η υποτροφία μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εγκριτική απόφαση του υπουργού Οικονομικών (Κ.Δ. 18/1941, άρθρ. 22).
Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα (450,00 €) ευρώ το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στην τελευταία περίπτωση στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό, και μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη συμβολαίου υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.
Προκειμένου για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής και του θέματος του υποψηφίου διδάκτορα.
Προκειμένου για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην χώρα σπουδών, διαφορετικά, από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/41).
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/ της υποτρόφου του/ της οποίου/ ας η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα προγράμματα, ούτε σε περισσότερες από μία ειδικεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, τ.κ. 14234) το βραδύτερο μέχρι τις 15/1/2013 αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν το πρόγραμμα και την ειδίκευση που επιθυμούν, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες, ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.).
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα).
4. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για τις ειδικεύσεις όπου απαιτείται).
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ορισθείσα ημέρα του διαγωνισμού, για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, από το Ι.Κ.Υ, ή από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 2012 της οικείας Δ.Ο.Υ., για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα. (όχι ανώτερο των: 16.000,00 €, για τον υποψήφιο εσωτερικού και 22.000,00 €, για τον υποψήφιο εξωτερικού). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό εισόδημα: Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) ότι δεν έχει ατομικό εισόδημα, με επισυναπτόμενο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειάς του, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000,00€ για υποψηφίους εσωτερικού και τα 40.000,00€ για υποψηφίους εξωτερικού.
8. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το
απολυτήριο στρατού, το αργότερο, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά χάνουν την υποτροφία.
9. Για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, πιστοποιητικό ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού.
10. Για τους υποψηφίους του προγράμματος εξωτερικού, επίσημη βεβαίωση του Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο αυτής ότι έγιναν αποδεκτοί, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
11. Για τους υποψηφίους του προγράμματος εσωτερικού, βεβαίωση Πανεπιστημίου ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο αυτής, ότι ορίστηκε η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και το θέμα της διατριβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/92).
12. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβάλουν μαζί με την αίτηση πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των διαγωνισμών.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμών με το έντυπο της αίτησης και την ύλη των εξετάσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, τ.κ. 14234) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-14.30. τηλ. 210-3726-394, -395, -346 Fax: 210-3255478

Πηγή: diorismos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.