ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ OTE – COSMOTE 2012

περιεχόμενο

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσουν είκοσι (20) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Οι Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Λυκείου του σχολικού έτους 2011-2012, που έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού Τομέα, στην Ελλάδα, ως πρωτοετείς φοιτητές.

Το Πρόγραμμα, συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τους πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ της ελληνικής περιφέρειας και για 1η φορά συμπεριλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, o ΟΤΕ και η COSMOTE, θα απονείμουν είκοσι (20) Υποτροφίες ύψους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€)* η καθεμία σε υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος 2012 από Γενικό Δημόσιο Λύκειο ενός εκ των νομών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας. Πρωταρχικό κριτήριο για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Υποτρόφων, είναι η προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση (ΑμεΑ, πολύτεκνες οικογένειες, χαμηλό εισόδημα κλπ.)

Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης των Υποτροφιών ορίζονται:

  1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος 2012 από Ελληνικό Δημόσιο Λύκειο ενός εκ των νομών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλήνιων εξετάσεων, σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα (εξαιρούνται οι Στρατιωτικές Σχολές).
  2. Η σχολή στην οποία ο υποψήφιος υπότροφος θα εγγραφεί και θα παρακολουθεί τα μαθήματα, να βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από το νομό όπου βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του.
  3. Για τους άνδρες η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  4. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Αναλυτικής προκήρυξης.
  5. Η ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους υποτρόφους, εντός των χρονικών πλαισίων των καταληκτικών ημερομηνιών.

Σημειώνεται ότι πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν υπόψη (άτομα με ειδικές ανάγκες, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.).

Επιπλέον, η COSMOTE ανάλογα με τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφιοτήτων, θα απονείμει και Τιμητικές Διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ (1.528€)* η καθεμία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης στην ενότητα “Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης” στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η 24/10/2012.

* Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Υποτροφίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (15.280€). Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε δυο (2) ισόποσες δόσεις.

* Το συνολικό μικτό ποσόν κάθε Τιμητικής Διάκρισης ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €), το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (1.528€) και θα καταβληθεί εφάπαξ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν Υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος 2012 από Ελληνικό Γενικό Δημόσιο Λύκειο ενός εκ των νομών: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλήνιων εξετάσεων, σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα (εξαιρούνται οι Στρατιωτικές Σχολές).
2) Η σχολή, στην οποία ο υποψήφιος υπότροφος θα εγγραφεί και θα παρακολουθεί τα μαθήματα, να βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από το νομό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του.
3) Σε περίπτωση που πρόκειται για άνδρα υποψήφιο, να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξής του στον ελληνικό στρατό, η οποία καλύπτει, κατά την έναρξη της υποτροφίας, όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει λάβει έως την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών πρόσκληση κατάταξης θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.
4) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ote-cosmote-scholarships.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της παρούσας προκύρηξης και τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας υποτρόφου. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 24/10/2012.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ως προς την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: info@ote-cosmote-scholarships.gr ή στο τηλέφωνο 210-6177453 από Δευτέρα έως Παρασκευή και μόνο μεταξύ 10:00 – 13:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α) Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
Β) Δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Γ) Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να θεωρούν ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και αληθή, διατηρούν δε κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε υπότροφο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ή διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.
Δ) Ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, του ΟΤΕ και της COSMOTE μη ευθυνόμενων για οποιαδήποτε ζημία του υποψηφίου από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

Γ.1. Α΄ Φάση

Στην Α’ Φάση όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι συμπληρώνουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση www.ote-cosmote-scholarships.gr μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.
Με την υποβολή της αίτησης ο κάθε υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης, ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή και ότι για όλα τα στοιχεία μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα εφόσον του ζητηθούν (στην περίπτωση επιλογής του για τη Β’ Φάση).

Γ.2. Κριτήρια Επιλογής Α’ Φάσης

Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων της Α’ Φάσης και της μετάβασής τους στη Β’ Φάση αξιολόγησης, τα οποία συνεκτιμούνται στο σύνολό τους, είναι τα εξής:

• Υποψήφιος υπότροφος με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα υγείας.
• Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειας ή των προσώπων που έχουν τη μέριμνά του.
• Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας και δεν δικαιούται μεταγραφή σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στον ίδιο νομό με το νομό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει άλλο αδερφό που να σπουδάζει εκτός του νομού).
• Ο βαθμός Απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου (κατά προτεραιότητα 18 και άνω). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με βαθμό απολυτηρίου 18 και άνω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν για τη Β’ Φάση υποψηφίους με απολυτήριο Λυκείου μικρότερο από 18 συνεκτιμώντας στο σύνολο και τα υπόλοιπα ανωτέρω κριτήρια.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, μια εβδομάδαμετά το τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, για το αν πέρασαν ή όχι στην Β’ Φάση.

Γ.3 Β’ Φάση

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη Β’ Φάση θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ote-cosmote-scholarships.gr μέχρι τις 14/11/2012, τα παρακάτω (παράγραφος Γ4) αναφερόμενα δικαιολογητικά Β’ Φάσης.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που για συγκεκριμένο λόγο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των εν λόγω δικαιολογητικών από τον υποψήφιο υπότροφο, μπορεί αυτά να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία, στα εξής στοιχεία: Υποτροφίες ΟΤΕ-COSMOTE, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 99 Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι, Αθήνα, πτέρυγα Β’, 12ος όροφος, (Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας).

Γ.4. Απαιτούμενα έγγραφα – Δικαιολογητικά Υποψηφίων Β’ Φάσης

i) Αντίγραφο του απολυτηρίου από το Λύκειο αποφοίτησης.
ii) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος.
iii) Βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι ο υποψήφιος έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλει τα χαρτιά για να του χορηγηθεί αναβολή αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης (κατατίθεται μόνο από άρρενες υποψηφίους υποτρόφους).
iv) Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του γονέα του υποψηφίου καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομικά δήλωση εισοδήματος, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση.
v) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
vi) Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης από το Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
vii) Αντίγραφο των δυο όψεων της ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου που είναι σε ισχύ.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος:
i) Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του.
ii) Είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του.
iii) Έχει αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλο νομό, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο οποίο έχει εισαχθεί ο/ η αδελφός/ ή του καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφό του.
iv) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να προσκομίσει νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν να καταθέσουν επικουρικά και τα εξής έγγραφα, τα οποία θα συνεκτιμηθούν ελεύθερα από την Επιτροπή Αξιολόγησης:
i) Αντίγραφο των Ελέγχων Σπουδών της Α΄ και Β΄ Λυκείου ή βεβαίωση από το Λύκειο φοίτησής τους για την αναλυτική βαθμολογία τους στις παραπάνω τάξεις.
ii) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας/ξένων γλωσσών.
iii) Συστατική Επιστολή από καθηγητές του Λυκείου από το οποίο αποφοίτησαν ή από άλλους που γνωρίζουν και μπορούν να τεκμηριώσουν την εν γένει πορεία και το χαρακτήρα του υποψηφίου. Σχετικό πρότυπο επιστολής παρέχεται στην ιστοσελίδα των υποτροφιών.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των υποτρόφων ή των ημερομηνιών της Α΄ και Β΄ Φάσης αυτών και ιδίως σε περιπτώσεις που δεν θα υποβληθούν αιτήσεις για κάποιο νομό. Κάθε τέτοια αλλαγή ή παράταση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr Επίσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από οποιοδήποτε υποψήφιο είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και σε περίπτωση μη προσκόμισής τους ή παραποίησής τους να ακυρώσουν την υποψηφιότητα ή την υποτροφία.

Γ.5. Κριτήρια Επιλογής Υποτρόφων

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων βάσει των ανωτέρω (παράγραφος Γ.2.) κριτηρίων της πρώτης φάσης, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (παράγραφος Γ.4), βαρύνουσα σημασία θα έχει και η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:

α) Συστατικές επιστολές που θα προσκομίσει ο υποψήφιος υπότροφος από τους καθηγητές του Λυκείου από όπου αποφοίτησε.
β) Βαθμούς του υποψηφίου υποτρόφου στην Α’ και Β’ Λυκείου.
γ) Γνώση και επίπεδο γνώσης οποιασδήποτε ξένης γλώσσας.
δ) Επιτυχία του υποψηφίου σε σχολή με αντικείμενο σπουδών σχετικό με τους τομείς δραστηριότητας του ΟΤΕ και της COSMOTE ή με τους τομείς οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
ε) Συνέντευξη, που τυχόν θα κληθεί να δώσει οποιοσδήποτε υποψήφιος ενώπιον της Επιτροπής, ή μελών αυτής σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν, κατά την κρίση τους, επιπλέον έγγραφα που να τεκμηριώνουν την οικογενειακή/οικονομική κατάσταση των υποψηφίων υποτρόφων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από το τέλος της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών, για το αν επιλέχθηκαν ή όχι.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους και αφού εκτιμήσουν όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου, την χορήγηση των υποτροφιών, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους είτε για την ανακήρυξη είτε για την απόρριψη κάποιου υποψηφίου ως υποτρόφου.

Γ.6 Επιλογή Υποτρόφων – Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Στο πλαίσιο των Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE, θα απονεμηθούν συνολικά είκοσι (20) Υποτροφίες, μία για κάθε έναν από τους νομούς: Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας – δύο για το νομό Θεσσαλονίκης και τρεις για το νομό Αττικής. Σε περίπτωση που για κάποιον από τους ανωτέρω νομούς δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν υποτρόφους από το νομό αυτό και να απονείμουν την αντίστοιχη υποτροφία σε κάποιον από τους υπόλοιπους νομούς, κατά την κρίση τους. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα Αναλυτική Προκήρυξη θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, για κάθε φάση της διαδικασίας ανακήρυξης των υποτρόφων, είναι τετραμελής και συγκροτείται από 1) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ/COSMOTE ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, 2) τη Νομική Σύμβουλο του ΟΤΕ/COSMOTE ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο, 3) τη Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ/COSMOTE ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο και 4) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καλέσει σε προφορική συνέντευξη υποψήφιους υποτρόφους, σε περίπτωση που λόγω του αριθμού και του επιπέδου των υποψηφιοτήτων ενός νομού, καθίσταται δύσκολη η επιλογή του υποτρόφου από τον εν λόγω νομό.

Η επιτροπή συνεκτιμώντας τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους υποτρόφους, αξιολογώντας βάσει των κριτηρίων της παρούσας καθώς και την τυχόν κατά τα προαναφερόμενα συνέντευξη θα προβεί στην επιλογή των είκοσι (20) Υποτρόφων.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Κάθε Υποτροφία ανέρχεται στο μικτό ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και θα καταβάλλεται προς τον Υπότροφο σε δύο (2) ισόποσες δόσεις . Το μικτό ποσόν κάθε δόσης ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) . Το καθαρό ποσόν της πρώτης δόσης, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, φόρου (20%) και τέλους χαρτοσήμου (3,6%) ανέρχεται σε επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (7.640 €) και θα καταβληθεί στον Υπότροφο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση της επιλογής των Υποτρόφων.

Το καθαρό ποσόν της δεύτερης δόσης της υποτροφίας, όπως θα προκύψει, με βάση τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής της, θα καταβληθεί κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού έτους.

Προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη δόση της Υποτροφίας, ο Υπότροφος πρέπει να υποβάλει προς τον ΟΤΕ και την COSMOTE την αναλυτική βαθμολογία των δύο πρώτων ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση που ο Υπότροφος είναι αλλοδαπός, απαιτείται για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης της υποτροφίας και η προσκόμιση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δικαιούνται να μην καταβάλουν το υπόλοιπο της Υποτροφίας, αν κρίνουν ή διαπιστώσουν ότι από τα υποβαλλόμενα στοιχεία προκύπτει μη ικανοποιητική πρόοδος σπουδών ή και διακοπή αυτών. Σε περίπτωση διακοπής σπουδών, ο Υπότροφος οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Η ικανοποιητική πρόοδος σπουδών προκύπτει εάν από την αναλυτική βαθμολογία των τριών (3) εξεταστικών περιόδων του κάθε ακαδημαϊκού έτους, αποδεικνύεται ότι ο Υπότροφος έχει περάσει το 50% των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων του εκάστοτε έτους.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE θα καταβάλουν κανονικά τη δεύτερη δόση της Υποτροφίας, ακόμα και εάν ο Υπότροφος λαμβάνει κατά τη διάρκεια των σπουδών του οικονομική ενίσχυση ή υποτροφία από άλλον κρατικό ή ιδιωτικό φορέα.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

Ο Υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• Να αποδεχτεί με την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλει είναι πλήρη και αληθή.
• Να υποβάλει αναλυτική βαθμολογία του προηγούμενου έτους σπουδών μετά την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου κάθε έτους.
• Να ενημερώνει για την πρόοδο των σπουδών του, μέχρι την οριστική αποπεράτωσή τους.
• Να προσκομίσει πιστοποιητικό συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης των σπουδών του με το τέλος αυτών.
• Να παρίσταται υποχρεωτικά τόσο στην εκδήλωση βράβευσης του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE είτε στο πλαίσιο των Υποτροφιών, είτε για την προβολή του θεσμού των Υποτροφιών, συναινώντας στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ και της COSMOTE και φωτογραφιών του σε Δελτία Τύπου, σε έντυπα, σε απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σπότ / video που θα δημοσιεύσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για την προβολή του θεσμού των Υποτροφιών.

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών του Υποτρόφου, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ποσού ή να διακόψουν τη χορήγηση της Υποτροφίας αναλόγως.

Στ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΕ/COSMOTE 

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE υποχρεούνται να καταβάλουν στον Υπότροφο την κάθε δόση της υποτροφίας εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου (Δ) της παρούσας Προκήρυξης.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την παροχή της Υποτροφίας στις εξής περιπτώσεις:
1) Αν αποδειχθεί ότι κάποια από τα στοιχεία που προσκόμισε ο Υπότροφος είναι ψευδή ή παραποιημένα.
2) Αν από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο τον Υπότροφο ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή προκύπτει διακοπή των σπουδών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
3) Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του Υποτρόφου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Για την κάλυψη τυχόν κενής θέσης εργασίας στο μέλλον, και με τον όρο της πλήρωσης και των λοιπών προϋποθέσεων που θα τίθενται για τη συγκεκριμένη θέση, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν Υπότροφο ΟΤΕ – COSMOTE για την κάλυψή της, πάντα βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη του Υποτρόφου.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει κάθε υποψήφιος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της ανακήρυξης των Υποτρόφων και των Τιμητικών Διακρίσεων και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE μετά το πέρας της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα προβούν στην επιστροφή των φακέλων των υποψηφίων καθώς και στην καταστροφή των τυχόν ηλεκτρονικών και έγγραφων αρχείων που θα τους έχουν αποσταλεί από τους υποψήφιους.

Ζ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα, να απονείμει, κατά την κρίση της Τιμητικές Διακρίσεις σε υποψήφιους που δεν ανακηρύχθηκαν Υπότροφοι σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία. Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Τιμητικής Διάκρισης ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €), το δε καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου και τέλους χαρτοσήμου, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (1.528€).

Ο αριθμός των Τιμητικών Διακρίσεων καθορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπ’ όψη τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφιοτήτων. Κριτήριο επιλογής θα είναι η σχολική και η εξωσχολική επίδοση των υποψηφίων καθώς θα συνεκτιμηθούν ελεύθερα τα κριτήρια επιλογής Υποτρόφων (παράγραφος Γ.5.) της παρούσας Προκήρυξης.

Το ποσό της Τιμητικής Διάκρισης θα καταβληθεί εφάπαξ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ο ΟΤΕ και η COSMOTE δε θα έχουν καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Κάθε Διακριθείς δεν θα έχει άλλη υποχρέωση εκτός του να παραστεί στην εκδήλωση βράβευσής του καθώς επίσης να συναινέσει στη χρήση του ονόματός του στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ και της COSMOTE και φωτογραφίας του σε Δελτία Τύπου, σε έντυπα, σε απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σπότ / video που θα δημοσιεύσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE για την προβολή του θεσμού των Υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.