Νέο πρόγραμμα για υποτροφίες 480 ευρώ σε αποφοίτους ΙΕΚ ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

περιεχόμενο

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε πτυχιούχους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και είναι δημότες σε συγκεκριμένες 8 Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ηπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο). Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται για τα θεωρητικά μαθήματα, διάρκειας ογδόντα ωρών, έως 400€ ανά ωφελούμενο (5€ ανά ώρα) και για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στα 480€ ανά ωφελούμενο για κάθε μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες από την τοποθέτησή του σε επιχείρηση.

υποτροφίεςΣυγκεκριμένα οι υποτροφίες χορηγούνται από τους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) σε αποφοίτους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Πράξη): (α) Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (β) Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και (γ) Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι οποίοι (i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και (ii) είναι δημότες στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται για τα θεωρητικά μαθήματα, διάρκειας 80 ωρών σε οριζόντιες δεξιότητες, έως 400 € ανά ωφελούμενο (5 € ανά ώρα) και για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στα 480 € ανά ωφελούμενο για κάθε μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες από την τοποθέτηση του σε επιχείρηση Επιπλέον των ανωτέρω ποσών καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από τους Φ.Υ. προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σημειώνεται ότι τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 80 ωρών υλοποιούνται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες, σε επιχείρηση, η οποία δύναται να βρίσκεται και εκτός των ανωτέρω περιφερειών, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του υποτρόφου.

Η υποτροφία χορηγείται μόνον εφόσον ο ωφελούμενος πραγματοποιήσει το πρόγραμμα Συμμετοχή υποψηφίων υποτρόφων Οι φορείς υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος ήτοι Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ), Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ανακοινώνουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στους ιστοτόπους τους και στον κεντρικό ιστότοπο της Πράξης.

Η καταχώρηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα) που είναι προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πύλης, η οποία κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του κεντρικού ιστότοπου της πράξης και των ιστοτόπων όλων των φορέων υλοποίησης που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο. Αντίστοιχα, ενημερώνονται οι επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) τις διαθέσιμες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (δήλωση ενδιαφέροντος) υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το Νόμο 1599/86 και γίνεται με εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.), εισάγοντας τα εξής στοιχεία: • Ονοματεπώνυμο. • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). • Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός). • Ηλικία • Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Ετος Αποφοίτησης). • Ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας) • Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα). • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας Email). • Αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του υποψηφίου υποτρόφου για την κατάθεση της υποτροφίας, εφόσον καταστεί υπότροφος.

Κάθε αίτηση λαμβάνει μοναδικό κωδικό από το Π.Σ., που αποτελεί την ταυτοποίηση στο αντίστοιχο μητρώο (Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων). Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για επιλογή τους στο πρόγραμμα και η αντίστοιχη μοριοδότηση έχει ως ακολούθως: Απαραίτητα κριτήρια για ένταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων: Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. ή ΕΠΑ.Λ Ηλικία (έως 29 ετών κατά την υποβολή της αίτησης) Κριτήρια μοριοδότησης για κατάταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων: Βαθμός τίτλου σπουδών. Για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Βαθμός πτυχίου Καλώς, 1 μόριο Βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς, 3 μόρια Βαθμός πτυχίου Άριστα, 5 μόρια Για τους αποφοίτους ΙΕΚ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται σύμφωνα με το βαθμό τους για το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης ως εξής: Βαθμός θεωρητικού μέρους 10 12, 2 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 13 16, 3 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 17 18, 4 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 19 20, 5 μόρια Απόφοιτοι, που περάτωσαν με επιτυχία την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνουν 1 μόριο. Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας).

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια. Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνουν 5 μόρια. Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια. Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα). Αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Εως 6.150 €, 7 μόρια. Από 6.151 € έως € 10.000 €, 4 μόρια. Από 10.001 € έως € 15.000 €, 1 μόριο.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Ελεγχος των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων υποτρόφων ως προς την ομάδα κριτηρίων Α. Ο έλεγχος πραγματοποιείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα με βάση τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε αυτό με ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Τα στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους υποτρόφους μετά την επιλογή τους στους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος.

Για όσους υποψηφίους υποτρόφους πληρούν κατά τον αυτόματο έλεγχο τα κριτήρια της ομάδας Α ακολουθεί μοριοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια της ομάδας Β που περιγράφονται ανωτέρω. Η μοριοδότηση γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε αυτό με ευθύνη του κάθε υποψηφίου. Τα στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους υποτρόφους μετά την επιλογή τους στους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος. Με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης καταρτίζεται το Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων, το οποίο έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Αμέσως μετά την κατάρτιση του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και στις ιστοσελίδες των Φ.Υ. για την άμεση ενημέρωση των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι οι δημοσιοποιούμενοι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων περιλαμβάνουν μόνο τους μοναδικούς κωδικούς αιτήσεως των ενδιαφερομένων, όπως αυτοί έχουν δοθεί από το πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.). Οι υποψήφιοι συμμετοχής στο πρόγραμμα ενημερώνονται για τη συμπερίληψή τους στο Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή/και των Φ.Υ.

Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι σε σειρά επιλογής στη διοικητική του περιφέρεια, οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα υποβληθέντα στο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχεία σε ακριβή αντίγραφα στους Φ.Υ. για τον αντίστοιχο έλεγχο εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων.

Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού περιθωρίου οι Φ.Υ. προβαίνουν σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και σε επικαιροποίηση κατάταξης του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων και νέας ανάρτησής του, μετά από διαγραφή των υποψηφίων, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. τη θέση του διαγραφέντος λαμβάνει ο επόμενος υποψήφιος.

Η επιλογή για την τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας γίνεται με ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης του προγράμματος με διαδικασίες ποιοτικών μεθόδων σύζευξης των υποτρόφων με τις θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με βάση την ειδικότητα αποφοίτησής τους και τις ανάγκες υποτρόφων και επιχειρήσεων.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες από τις σχετικές ηλεκτρονικές σελίδες των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, αλλά και από τη ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον ΣΕΒ, που θα ανακοινώσουν Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος.

Πηγή: dikaiologitika.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.