Υποτροφίες του κληροδοτήματος «Νικολάου Κρήτσκη»

περιεχόμενο

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών σε πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της χώρας καταγόμενους από τις Σπέτσες και την Ύδρα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε Πανεπιστήμια της χώρας, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις ανά περιοχή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές. Oι υποτροφίες χορηγούνται με την κατανομή που θα προκύψει από τις κενές θέσεις ανά τόπο καταγωγής μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τις προπτυχιακές σπουδές:
1. Πέντε ( 5 ) υποτροφίες για καταγόμενους από τις Σπέτσες
2. Δύο ( 2 ) υποτροφίες για καταγόμενους από την Ύδρα

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας, οι οποίοι έχουν τον υψηλότερο βαθμό Πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων (από τον ίδιο τόπο καταγωγής) διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) ΕΥΡΩ το μήνα και η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από το Σεπτέμβριο του 2011 ή από την έναρξη του εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.
Η υποτροφία διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών,  εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών είναι πολύ καλή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής μπορούν από την 28η Αυγούστου  2013 και το αργότερο μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη:
1) Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ένα από τα εξής γραφεία:
-Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00. ή
-Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.
2)Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διαχ/σης και Μισθ/σίας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ.151 80 Μαρούσι. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή των Πανεπιστημίων από τα οποία αποφοίτησαν, ο τόπος καταγωγής, το Ίδρυμα στο οποίο θα σπουδάσουν, οι σπουδές που θα κάνουν, η διεύθυνση κατοικίας τους,  το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1)Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:
α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι:
ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν   προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον:
ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ  του    γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου,
ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
3) Αντίγραφο Πτυχίου του υποψηφίου επικυρωμένο, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).
4) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.
5) Βεβαίωση του αρμόδιου Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Πηγή: diorismos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.