Χιλιάδες θέσεις μαθητείας για αποφοίτους τεχνικών σχολών

περιεχόμενο

Ευκαιρία σε χιλιάδες νέους αποφοίτους τεχνικών σχολών να μπουν στην αγορά εργασίας, να μάθουν την εργασιακή πραγματικότητα και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον προσφέρει το Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.

Το Πρόγραμμα Μαθητείας δίνει τη δυνατότητα σε νέους αποφοίτους των τελευταίων 2-3 σχολικών ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας μαθητεία 6 ωρών, για ένα διάστημα έως έξι μηνών σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας.

 Η εγγραφή των αποφοίτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr. Για την εγγραφή τους απαιτούνται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και Αριθμός

Η εγγραφή των αποφοίτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr. Για την εγγραφή τους απαιτούνται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητείας τους οι νέοι απόφοιτοι θα λαμβάνουν υποτροφία ύψους 300 ευρώ/μήνα από το υπουργείο Παιδείας και θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Το Πρόγραμμα προσκαλεί και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να δώσουν την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους να μάθουν μέσα από ουσιαστική μαθητεία και οι ίδιες να εκπαιδεύσουν καταλλήλως και κυρίως να ξεχωρίσουν και να επιλέξουν τους μελλοντικούς τους εργαζομένους.

Πέρυσι το πρόγραμμα χρηματοδότησε έως 8.475 θέσεις Μαθητείας για αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται
Σκοπός του Προγράμματος είναι η χορήγηση υποτροφιών σε πρόσφατους αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης – Δημοσίων ΕΠΑΛ (Επαγγελματικών Λυκείων), Δημοσίων ΕΠΑΣ (Επαγγελματικών Σχολών) και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ – Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β’ Βαθμίδας, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. – Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω μαθητείας 2-6 μηνών στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές του αποφοίτου, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές του και να καταστεί ευκολότερη η είσοδός του στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι πρέπει να προέρχονται από τα τελευταία 2 σχολικά έτη ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, όπου γίνονται οι εγγραφές των υποψηφίων (αποφοίτων και επιχειρήσεων).

Διαδικασία εγγραφής των επιχειρήσεων
Δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός από:

  • Τα νυχτερινά κέντρα.
  • Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001- Α 258).
  • Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

Ο ανώτατος αριθμός θέσεων Μαθητείας που μπορεί να προσφέρει ο κάθε φορέας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του. Ειδικότερα:

(α) για φορείς χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική επιχείρηση) ή για φορείς με 1-3 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνεται έως μία θέση μαθητείας,

(β) για φορείς με 4-10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως δύο θέσεις μαθητείας,

(γ) για φορείς με 11-20 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως τρεις θέσεις μαθητείας,

(δ) για φορείς από 21-50 εργαζομένους μπορεί να δηλώνονται έως πέντε θέσεις μαθητείας εκ των οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ,

(ε) για φορείς άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επιπλέον θέση, όμως από τις συνολικές θέσεις μαθητείας και για κάθε 5 θέσεις η μία θα είναι θέση ΑμεΑ.

Για κάθε θέση Μαθητείας προεπιλέγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα έως τέσσερις υποψήφιοι υπότροφοι και εξετάζονται αυτοματοποιημένα από αυτό. Τα αποτελέσματα της αυτόματης προεπιλογής των υποψηφίων μαθητευομένων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος για κάθε θέση Μαθητείας αποστέλλονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος στις Επιχειρήσεις για προδέσμευση Μαθητειών, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Αμέσως μετά την παραπάνω ενημέρωση, οι Επιχειρήσεις συνδέονται με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr – όπου στην προβολή κάθε δηλωμένης θέσης Μαθητείας τους (επιλέγοντας τον τίτλο Μαθητείας) εμφανίζονται τα στοιχεία των υποψηφίων μαθητευομένων που προεπιλέχθηκαν αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα – προκειμένου να επιλέξουν-προδεσμεύσουν τον υποψήφιο της επιλογή τους, κατόπιν:

  • τηλεφωνικής συνέντευξης ή/και
  • προσωπικής συνέντευξης ή/και
  • απευθείας μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Στη συνέχεια ο κάθε φορέας δηλώνει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα τον μαθητευόμενο της επιλογής του (επιλέγοντας Προδέσμευση) έτσι ώστε να επιλεγεί-προδεσμευτεί ο υποψήφιος μαθητευόμενος. Μετά την επιτυχή εξέταση των δικαιολογητικών των προδεσμευμένων υποψήφιων υποτρόφων το Πληροφοριακό Σύστημα αυτομάτως δεσμεύει οριστικά τη θέση Μαθητείας και γίνεται η τελική επιλογή του υποψηφίου υποτρόφου για τον οποίο εκδίδεται σχετική Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικό ενημερωτικό email ή/και sms αποστέλλεται από το Πληροφοριακό Σύστημα στους υποψήφιους μαθητευομένους και στους φορείς.

Κατόπιν τούτου δύναται να ξεκινήσει η Μαθητεία του υποτρόφου στην καθορισμένη θέση Μαθητείας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Εναρξης των Μαθητειών.

Για την έναρξη των Μαθητειών απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες από τις επιχειρήσεις:

1. Δήλωση Εναρξης Μαθητείας από την Επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος. Πρόκειται για δήλωση της ημερομηνίας της πρώτης ημέρας παρουσίας του υποτρόφου στην Επιχείρηση (αυστηρά εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από τη σχετική Υπουργική Απόφαση).

2. Υπογραφή του Συμφωνητικού Μαθητείας μεταξύ της Επιχείρησης και του Υποτρόφου (σε τρία πρωτότυπα), με ημερομηνία έναρξης Μαθητείας την πρώτη ημέρα παρουσίας του υποτρόφου στην Επιχείρηση και αποστολή ενός πρωτότυπου στον Φορέα Υλοποίησης.

Επιχορήγηση ύστερα από είκοσι ημέρες
Το υπουργείο Παιδείας καταβάλλει πλήρη υποτροφία εφόσον έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος Μαθητείας που κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι ημέρες Μαθητείας τον μήνα από τις ημέρες που είναι εργάσιμες για τον Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων.

Ειδικά για το πρώτο δίμηνο, η υποτροφία καταβάλλεται μετά τη λήξη του διμήνου, για τους δύο μήνες που προηγήθηκαν και καταβάλλεται πλήρης εφόσον κατ’ ελάχιστον πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο εύλογος χρόνος Μαθητείας των είκοσι ημερών για κάθε μήνα του διμήνου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγγραφή στην online υπηρεσία του υπουργείου

Με Πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα και να επιλέγουν θέσεις Μαθητείας από τις προσφερόμενες.

Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα Υλοποίησης (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.eye.minedu.gov.gr, στο Πληροφοριακό Σύστημα www.mathiteia4u.gov.gr, ενώ θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Διαχειριστική Υπηρεσία ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για ανάρτηση στον ιστότοποwww.edulll.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι πρόσφατοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), όλης της χώρας, των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή απόφοιτοι των τελευταίων 3 σχολικών ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους.

Η εγγραφή των αποφοίτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr. Για την εγγραφή τους απαιτούνται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Κατά τη διαδικασία εγγραφής τους οι απόφοιτοι δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα:

  • Προσωπικά στοιχεία (Ονομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ετος Γέννησης, ΔΟΥ και άλλα).
  • Ονομα χρήστη και επιθυμητό κωδικό πρόσβασης.
  • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση Κατοικίας, Τ.Κ., Δήμος Κατοικίας, Νομός Κατοικίας, Αρ. Τηλεφώνου σταθερό και κινητό).
  • Μήνας και Σχολικό Ετος αποφοίτησης.

Στοιχεία Τίτλου αποφοίτησης:

1. Τύπος Σχολικής Μονάδας αποφοίτησης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

2. Ειδικότητα Πτυχίου.

3. Βαθμός Τίτλου αποφοίτησης (Βαθμός Πτυχίου για αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και Βαθμός Απολυτηρίου για αποφοίτους Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

4. Στοιχεία Σχολικής Μονάδας αποφοίτησης (Σχολική Μονάδα, Νομός Σχολικής Μονάδας, Δήμος Σχολικής Μονάδας).

5. Σχολικό έτος απόκτησης πτυχίου για τους αποφοίτους ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας.

Σχολικό έτος απόκτησης απολυτηρίου για τους αποφοίτους Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Σχολικό έτος απόκτησης πτυχίου και απολυτηρίου για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

Μετά την εγγραφή τους οι απόφοιτοι δηλώνουν ενδιαφέρον για μία έως τέσσερις θέσεις Μαθητείας, από τις προσφερόμενες στο Πληροφοριακό Σύστημα, βάσει της ειδικότητας τους, με φθίνουσα σειρά προτίμησης κι έτσι καθίστανται υποψήφιοι για προεπιλογή στις θέσεις αυτές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα 210 3443945 και στο email: helpdesk@mathiteia4u.gov.gr

Αγγελική Μαρίνου
amarinou@pegasus.gr

Πηγή: ethnos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.