Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Στα Ελληνικά Πετρέλαια

περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων αφορά δέκα (10) θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

 • ΔΙΥΛΙΣΗ: Τρεις (3) θέσεις απασχόλησης στην Παραγωγή/Διύλιση, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CME).
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου, οι οποίες αφορούν πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: FIN).
 • MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Μία (1) θέση απασχόλησης στο Marketing και στις Πωλήσεις Εμπορίας, η οποία αφορά πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα του Marketing. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: MARK).
 • ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ: Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στον Εφοδιασμό & Εμπορία Πετρελαιοειδών, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CEF).
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ: Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Μηχανικούς και πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: SBD).

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έως δύο ετών (1-2), μετά από αξιολόγηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

α) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (επί πτυχίω κατά την ημερομηνία της αίτησης, πτυχιούχοι κατά την πρόσληψη).

– Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

– Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται επί πτυχίω την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, από τα συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (πατήστε εδώ για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

– Nα είναι πτυχιούχοι των συγκριμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατά την διαδικασία πρόσληψης (Οκτώβριος 2013) και να προγραμματίζουν μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμώντας να αποκτήσουν απαραίτητη εργασιακή εμπειρία.

– Ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα έτη σπουδών ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:

 • 7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία
 • 2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου
 • 3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.

– Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.

– Όριο ηλικίας: έως 27 ετών

– Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.

β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

– Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

– Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών έως και τέσσερα (4) χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης, από συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική λίστα.

– Η απόκτηση πτυχίου να έχει γίνει σε max 6 χρόνια για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε max 4 χρόνια για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού από την ημερομηνία εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

– Ο μέσος όρος βαθμολογίας ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:

 • 7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία
 • 2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου
 • 3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.

– Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.

– Όριο ηλικίας: έως 27 ετών

– Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο:

 • Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση. Το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοίτησε. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και απαραιτήτως υπογεγραμμένες .
 • Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο αγγλικής γλώσσας. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα) εφόσον σπούδασαν στην Ελλάδα.
 • Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose),έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης στον Όμιλό μας, τις μελλοντικές επιδιώξεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες του.
 • Συμπληρωμένο το έντυπο Βιογραφικό Σημείωμα (πατήστε εδώ για το σχετικό υπόδειγμα), επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Από τους άνδρες ενδιαφερόμενους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).

Επιπρόσθετα:

 • για τους επί πτυχίω ενδιαφερόμενους: πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επίδοσης, όλων των ετών σπουδών, επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).
 • για τους πτυχιούχους ενδιαφερόμενους: επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών με την βαθμολογία απόκτησής του. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).

Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Οκτώβριος 2013

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,

Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι

Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων»

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 30η Αυγούστου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους πέντε (5) Τομείς Εταιρικής Δραστηριότητας. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: CME, FIN, MARK, CEF, SBD).

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο: 210 63 02 600.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι. στα Ελληνικά Πετρέλαια

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος φοίτησης στη σχολή τους καθώς και μεταπτυχιακούς, η δε περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 15 Απριλίου έως 10 Ιουνίου.

Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο:

 • 1η περίοδος: Οκτώβριος – Μάρτιος
 • 2η περίοδος: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για την 1η περίοδο από 1η Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου και, για τη 2η περίοδοαπό 1η Ιανουαρίου έως 10 Μαρτίου.

Οι θέσεις του Προγράμματος Απασχόλησης φοιτητών/σπουδαστών καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών του Ομίλου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επιλογής για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

 1. αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων / ετών σπουδών
 2. βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων

Αιτήσεις Συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης, πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά (*) την Αίτηση Φοιτητή – Σπουδαστή Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι και να την αποστείλουν, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηfoitites@helpe.gr είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Χειμάρρας 8Α

Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

με την ένδειξη: Απασχόληση Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.: 210-7725113, 210-6302366).

Πηγή: epixeiro.gr

 

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.