Νέο μεταπτυχιακό: Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία

περιεχόμενο

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.

Σύμφωνα με την απόφαση, στόχος του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση και η προαγωγή της έρευνας στα αντικείμενα της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Φιλολογίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το ΠΜΣ αποβλέπει:
α) στην προσφορά εξειδίκευσης με στόχο τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
β) στην ανάδειξη νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στα επιστημονικά αντικείμενα της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.
2) Επιπροσθέτως το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες θα συγκρατούν ένα σημαντικό μέρος του επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.
3) Το ΠΜΣ θα διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση στα αντικείμενα του προγράμματος, όπως κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και συναφών Υπουργείων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης, θα δύνανται να εργασθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτοτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλάβουν έργο Σχολικών Συμβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις: α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και β) Νεοελληνική Φιλολογία και Νέες Τεχνολογίες.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης. Η έναρξη των μαθημάτων συμπίπτει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστο 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη η επιτυχής επίδοση σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε). Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ πραγματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών. Προϋπόθεση για την ανάθεση της εργασίας αποτελεί η επιτυχής επίδοση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων.

Κατάλογος μαθημάτων:
Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Εισαγωγή στην κλασσική φιλολογία – Μεθοδολογία έρευνας – Χρήση νέων τεχνολογιών (Υ) (9 ΠΜ)
2. Επική ποίηση (Υ) (7 ΠΜ)
3. Ιστοριογραφία (Υ) (7 ΠΜ)
4. Λυρική ποίηση (Ε) (7 ΠΜ) ή Το ύφος του αρχαίου ελληνικού λόγου (Ε) (7 ΠΜ)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Δραματική ποίηση – Τραγωδία (Υ) (8 ΠΜ)
2. Ρητορική (Υ) (7 ΠΜ)
3. Παλαιογραφία – Κωδικολογία (Υ) (8 ΠΜ)
4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Ε) (7 ΠΜ) ή Παπυρολογία (Ε) (7 ΠΜ)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Δραματική ποίηση – Κωμωδία (Υ) (8 ΠΜ)
2. Ιστορία και κριτική των κειμένων – Γραμματικοί της Αλεξανδρινής περιόδου (Υ) (8 ΠΜ)
3. Εκπαιδευτικά λογισμικά για την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Υ) (6 ΠΜ)
4. Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας και σύγχρονες τάσεις (πρόσληψη – αφηγηματικές τεχνικές) (Ε) (8 ΠΜ) ή Κείμενα Ύστερης Αρχαιότητας (Ε) (8 ΠΜ)
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
Εκπόνηση και ολοκλήρωση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ΠΜ).
ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική (Υ − 8 ΠΜ)
2. Οργάνωση Πληροφορίας στη Νεοελληνική Φιλολογία – Μεταδεδομένα στη σύγχρονη φιλολογική πρακτική (Υ − 8 ΠΜ)
3. Νεοελληνική Φιλολογία και Γλωσσική Τεχνολογία (Υ−8 ΠΜ)
4. Προχωρημένα θέματα διαχείρισης δεδομένων στη Νεοελληνική Φιλολογία (Ε − 6 ΠΜ) ή Ανάκτηση πληροφοριών και νεοελληνικές φιλολογικές σπουδές (Ε − 6ΠΜ)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Νεοελληνικές φιλολογικές σπουδές και διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας (Υ − 8 ΠΜ)
2. Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Υ − 8 ΠΜ)
3. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Νεοελληνική Φιλολογία (Υ − 8 ΠΜ)
4. Επεξεργασία σωμάτων νεοελληνικών κειμένων (Ε − 6 ΠΜ) ή Ανάλυση λόγου σε νεοελληνικά κείμενα (Ε − 6 ΠΜ)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
1. Ηλεκτρονική Δημοσίευση και Εκδοτική (Υ − 8 ΠΜ)
2. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη Νεοελληνική Φιλολογία (Υ − 8 ΠΜ)
3. Ηλεκτρονική λεξικογραφία (Υ − 8 ΠΜ)
4. Αξιοποίηση πολυμέσων στους γλωσσικούς / φιλολογικούς πόρους (Ε − 6 ΠΜ) ή Ηλεκτρονικές εκδόσεις νεοελλήνων συγγραφέων (Ε−6 ΠΜ)
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ΠΜ)
Εκπόνηση και ολοκλήρωση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ΠΜ).

Μεταβολές, καταργήσεις, προσθήκες ή συγχωνεύσεις μαθημάτων και κάθε είδους τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών γίνονται με πρόταση της ΓΣΕΣ και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

Ο ανώτατος συνολικός ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50) συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ.5, παραγρ.1 του ν. 3685/2008.

Για τη λειτουργία του Προγράμματος θα διατεθούν οι αίθουσες και η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄).

Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 146.250 € και αναλύεται ως εξής:
− Αμοιβές Ελλήνων και ξένωνδιδασκόντων και συντονισμού: 93.450 ευρώ
− Διοικητική υποστήριξη: 36.800 ευρώ
− Μετακινήσεις προσωπικού: 10.000 ευρώ
− Συνέδρια – σεμινάρια: 2.200 ευρώ
− Υποτροφίες: 2.300 ευρώ
− Αναλώσιμα: 1.500 ευρώ
Σύνολο: 146.250 ευρώ

Το κόστος της διεξαγωγής του ΠΜΣ θα καλύπτεται με δίδακτρα, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από γνώμη της ΓΣΕΣ. Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα γίνεται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πηγή: proslipsis.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.