Μεταπτυχιακό: Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών Πόρων

περιεχόμενο

«Ecological Risk Assessment and Environmental Management of Coastal Resources»

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 το αγγλόφωνο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών Πόρων»  (Αρ. Φυλ. 2068, Τεύχος Β’/26-8-2013).

Το ΠΜΣ οργανώθηκε από κοινού με 1) το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2) το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Βόρειας Καρολίνας στο Σαρλότ ΗΠΑ (DEPARTMENT OF BIOLOGY UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA (UNCC) CHARLOTTE –USA) και 3) το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο του Μarche, Ανκόνα Ιταλία (UNIVERSITA POLITECHNICA DELLE MARCHE (UNIVPM), DIPARTAMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’ AMBIENTE (DiSVA), ANCONA, ITALY).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου σχετικά με τους φυσικούς πόρους των παράκτιων θαλάσσιων περιοχών, καθώς και ο σχεδιασμός διαχειριστικών προγραμμάτων για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και βιωσιμότητας των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα το κοινό ΠΜΣ συμπεριλαμβάνει μαθήματα και διαλέξεις σχετικά με τη Βιοποικιλότητα και Οικολογία των Παράκτιων Περιοχών, τη σχέση των Θαλάσσιων Πόρων και την Κοινωνία, τη Περιβαλλοντική Οικονομία, τη Θαλάσσια Αλιεία, τη Θαλάσσια Βιολογία και Οικολογία των Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών, την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στους Θαλάσσιους Πόρους, καθώς μαθήματα και διαλέξεις σχετικά με επιστήμες που σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση τους στις θαλάσσιες παράκτιες περιοχές. Επίσης συμπεριλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε θέματα οικο-καινοτομίας και με τα Κλιματικά και Οικολογικά Μοντέλα.

Πρόγραμμα

Το ΠΜΣ αποτελείται από τρείς εξαμηνιαίες ενότητες και κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με τις παράκτιες περιοχές και την οικολογία τους, τους θαλάσσιους πόρους των περιοχών αυτών και την οικονομική σημασία τους, την σημασία διατήρησης της βιοποικιλότητας στις παράκτιες και προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογής καινοτόμων μέτρων για τη διαχείριση των θαλάσσιων φυσικών πόρων. Στη δεύτερη ενότητα τα μαθήματα σχετίζονται με την εφαρμογή μεθόδων για την παρακολούθηση της οικολογικής επιβάρυνσης και διατάραξης των παράκτιων περιοχών, τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μοντελοποίηση των δεδομένων. Η τρίτη ενότητα σχετίζεται με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας των φοιτητών και αντιστοιχεί με 30 ECTS. Σχετικά με την τρίτη διδακτική ενότητα, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα εργαστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με την σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων καθηγητών.

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Θετικών Σχολών (και συγκεκριμένα Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Χημείας), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Σχολών (και συγκεκριμένα Τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Επιστημών της Θάλασσας, Τμημάτων Περιβάλλοντος), Οικονομικών Σχολών (και συγκεκριμένα Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης), Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του ΠΜΣ, όπως Τμημάτων Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας, Αλιείας και Ιχθυοκομίας, Υδατοκαλλιεργειών. Επίσης δεκτοί μπορούν να γίνουν απόφοιτοι ανωτάτων στρατιωτικών σχολών με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του ΠΜΣ.

H διδασκαλία θα διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο Τμήμα Επιστημών Ζωής και Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο του Marche και στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Βόρειας Καρολίνας από κοινού με διδάσκοντες των ανωτέρω ιδρυμάτων και με ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαθέτουν επαρκή επιστημονική ή συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, και προσκεκλημένους καθηγητές άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008. Όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων καθώς και οι εφαρμογές πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο θα δώσουν τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά το πέρας της φοίτησής τους να εφαρμόζουν μεθοδολογίες για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την οργάνωση διαχειριστικών προγραμμάτων, την ενημέρωση του κοινού και της πολιτείας σχετικά με τη διατάραξη των παράκτιων θαλάσσιων περιοχών και των φυσικών τους πόρων.

Περαιτέρω, το ΠΜΣ επιδιώκει να :

1. Ευνοήσει την ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων των τριών Ιδρυμάτων.
2. Να δημιουργήσει σχέσεις ανταλλαγής για αποστολές σύντομης ή μέσης διάρκειας μεταξύ διδασκόντων των τριών Πανεπιστημίων.
3. Να ιδρύσει μια μόνιμη ανταλλαγή ενημερωτικών στοιχείων των τριών Ιδρυμάτων
4. Να επιτρέψει την κατάρτιση κοινών προγραμμάτων έρευνας στα διάφορα κέντρα και εργαστήρια έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και αυτών της Βόρειας Καρολίνας και της Αγκόνας.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο ΠΜΣ μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος ( see How and when to apply). Λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του ΠΜΣ οι εγγραφές και η επιλογή των φοιτητών θα διαρκέσουν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2013. Οι διαλέξεις θα αρχίσουν στις 4 Νοεμβρίου του 2013. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και οι φοιτητές θα ενημερώνονται άμεσα εάν έχουν επιλεχθεί ή όχι. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τους διδάσκοντες, καθώς και πληροφορίες για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.