Υποτροφίες για διδακτορική διατριβή από την Ακαδημία Αθηνών

περιεχόμενο

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2015-2016, και μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.  Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.  Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων  Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.

5. Τα επιστημονικά αντικείμενα, οι Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί, οι θέσεις και τα  μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επιστημονικό αντικείμενο, είναι τα εξής:

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αντικείμενο    Πτυχιούχοι     Θέσεις               Εξεταστέα Μαθήματα/Ύλη

Ενέργεια     Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών    1    1.   Ενεργειακές Επιστήμες

Περιβάλλον     Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών    1    1.   Φυσική και Χημεία Περιβάλλοντος

Πληροφορική     Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών    1    1.    Πληροφορική

Μοριακή Βιολογία     Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών    1    1.    Μοριακή Βιολογία

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Αντικείμενο    Πτυχιούχοι    Θέσεις                  Εξεταστέα Μαθήματα/Ύλη

Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης    Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας    1    1.   Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ΄: Η Ελληνική Επανάσταση

Κλασσική Αρχαιολογία  Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας    1    1.   Πανελλήνια Ιερά:Δελφοί, Ολυμπία, Δήλος.

Αρχαία Ιστορία Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας    1    1.   Από το τέλος των Περσικών πολέμων έως τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου,  (480π.Χ.-323π.Χ.)

Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου κατά τον 19ο αιώνα     Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από Τμήμα Θεατρικών Σπουδών     1    1.   Η πρόζα και η όπερα τον 19ο αιώνα.

ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αντικείμενο    Πτυχιούχοι    Θέσεις    Εξεταστέα Μαθήματα/Ύλη

Δημόσιο Δίκαιο  Όλων των Νομικών Σχολών    2    1.    Συνταγματικό Δίκαιο 2.    Διοικητικό Δίκαιο Ποινικό Δίκαιο Όλων των Νομικών Σχολών    1    1.    Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο 2.    Ποινική Δικονομία (Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους, εφόσον το επιθυμούν μη σχολιασμένους Κώδικες). Αστικό Δίκαιο  Όλων των Νομικών Σχολών    1    1.    Αστικό Δίκαιο 2.    Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους, εφόσον το επιθυμούν μη σχολιασμένους Κώδικες).

Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων του εξωτερικού στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

6. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

7. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα ως ακολούθως: Ώρα 09:00π.μ. για τα επιστημονικά αντικείμενα των Θετικών Επιστημών, Ωρα 12:00μ.για τα επιστημονικά αντικείμενα των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών και Ώρα 15:00 για τα επιστημονικά αντικείμενα των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

Η εξέταση των λοιπών μαθημάτων στα επιστημονικά αντικείμενα των Θετικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00π.μ.

Η εξέταση των μαθημάτων στα επιστημονικά αντικείμενα των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:30π.μ.

Η εξέταση των μαθημάτων Συνταγματικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και Αστικό Δίκαιο (στα επιστημονικά αντικείμενα των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13:00 και των μαθημάτων Διοικητικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00π.μ.

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν στο μάθημα που θα εξεταστούν βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ή στα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσον όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20).  Επίσης, οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα, θα πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας. Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου. Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1). Σημειώνεται ότι η υποτροφία εσωτερικού δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

10. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, εφαρμοζομένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόμου «περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων».  Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος.  Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίας διακόπηκε η υποτροφία.

11. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το  επιστημονικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Oι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα επιστημονικά αντικείμενα.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών (άρθρο 5).  Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.

β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον αντίστοιχο κλάδο.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

ε) Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) για υποψηφίους του εσωτερικού και το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) για υποψηφίους του εξωτερικού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα, θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα το οποίο ορίζεται παρακάτω. Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και αντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.  Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€) για υποψηφίους του εσωτερικού και τις σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000,00€) για υποψηφίους του εξωτερικού.  Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευομένων τέκνων.

στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως: α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν  πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

12. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4182/10.9.2013.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος,  210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών

πηγή: diorismos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.