Hμερίδες ΕΚΤ για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

περιεχόμενο

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για τις νέες προκηρύξεις για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ΙΔΕΕΣ και ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Δράσεις Marie Curie), στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

 

Η εκδήλωση για το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστημόνων “Μαρία Κιουρί”. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των Ελλήνων ερευνητών για τις νέες πρoκηρύξεις των δύο προγραμμάτων και τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και η παροχή πρακτικών συμβουλών για την επιτυχημένη συμμετοχή σε αυτά.

Οι νέες προκηρύξεις για πρωτοποριακή έρευνα και ενίσχυση των Ευρωπαίων επιστημόνων παρουσιάζονται στις 17-18 Σεπτεμβρίου

Το Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ, με προϋπολογισμό 7.510 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013, χρηματοδοτεί τους καλύτερους επιστήμονες για να διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα στην Ευρώπη, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης την αριστεία. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιείται στα όρια μεταξύ διαφόρων επιστημών και η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην “πρώτη γραμμή” της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC).

Στην εκδήλωση για το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ στις 17 Σεπτεμβρίου (10.00-13.30), ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Δρ Θ. Παπάζογλου θα παρουσιάσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκηρύξεις του προγράμματος. Συντονιστές δράσεων για νέους και έμπειρους ερευνητές θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ-Δράσεις Marie Curie, με προϋπολογισμό 4.750 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη, μέσω της προώθησης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και της διαμόρφωσης ελκυστικών συνθηκών εξέλιξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Αρχική κατάρτιση των ερευνητών, ∆ια βίου επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη, Διεθνής διάσταση που καλύπτεται από διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού και εσωτερικού, Ειδικές δράσεις για τη υποστήριξη της δημιουργίας μιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς.

Στην εκδήλωση για το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ – Δράσεις Marie Curie, στις 18 Σεπτεμβρίου (09.00-12.00), η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Research Executive Agency) Marcela Groholova θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος για το 2013, και τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις δράσεις “Initial Training Networks (Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης Ερευνητών)”, “Industry-Academia Partnerships and Pathways (Σύνδεση Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας)” και “International Research Staff Exchange Scheme (Διεθνείς Ανταλλαγές Ερευνητικού Προσωπικού)”.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, με δυνατότητα online εγγραφής, παρέχονται στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ (http://www.ekt.gr/fp7). Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται ζωντανά στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/events/live. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς για την περίοδο 2007 – 2013. Με συνολικό προϋπολογισμό 53,2 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα του 7ου ΠΠ: “Υγεία”, “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών”, “Ενέργεια”, “Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες”, “ΙΔΕΕΣ”, “ΑΝΘΡΩΠΟΙ – Δράσεις Marie Curie”, “Ερευνητικές Υποδομές”, “Περιφέρειες της Γνώσης” και “Ερευνητικό Δυναμικό”.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ παρέχονται χωρίς κόστος και περιλαμβάνουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr/fp7), τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και τον έλεγχο των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς και την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Εκδήλωαη για το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ (17/09/2012)

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-09-17/index.html

Εκδηλωση για το πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ-Δράσεις Marie Curie (18/09/2012)

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-09-18/index.html

Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

http://www.ekt.gr/fp7

 Επικοινωνία για δημοσιογράφους

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ.: 210 7273966,

e-mail: mproed@ekt.gr, http://www.ekt.gr

——————————————————————————————-

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: πρόσβαση στη γνώση

 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύνολο της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 Με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και άρτιες τεχνολογικές υποδομές, το ΕΚΤ εστιάζει τις δραστηριότητές του στην ανάπτυξη, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.