Ηλεκτρονικές αιτήσεις τον Σεπτέμβριο για 40.000 θέσεις

περιεχόμενο

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν οι πρώτες προκηρύξεις του νέου «Προγράμματος 50.000 θέσεων για την κοινωφελή εργασία» που παρουσιάζεται σήμερα από τους υπουργούς Εργασίας, Γ. Βρούτση, Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, και Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη.

Η κατανομή των θέσεων ανά δήμο για τις πρώτες 40.000 θέσεις πεντάμηνης διάρκειας έχει ολοκληρωθεί, ενώ σύντομα αναμένεται και η κατανομή των υπόλοιπων 10.000 θέσεων σε σχολεία, δικαστήρια, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, η απασχόληση στις οποίες θα έχει διάρκεια επτά μηνών.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΕΣΠΑ προβλέπει 40.000 θέσεις σε 323 δήμους και 10.000 θέσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σχολεία. Οι άνεργοι που θα εργαστούν για πέντε

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΕΣΠΑ προβλέπει 40.000 θέσεις σε 323 δήμους και 10.000 θέσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σχολεία. Οι άνεργοι που θα εργαστούν για πέντε μήνες θα είναι από ειδικότητες διοικητικές, κοινωνικών επιστημών, νοσηλευτών και εργατοτεχνιτών

Το πρόγραμμα, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία θα υλοποιηθεί μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στον οποίο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων, ενώ ο ίδιος θα δημοσιεύσει και τον πίνακα κατάταξης με τους 40.000 επιτυχόντες.

Ειδικότητες
Οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ/ΤΕ διοικητικών, οικονομολόγων, λογιστών, διοίκησης επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικών, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων. Θέσεις προσφέρονται, επίσης, και για τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, βρεφοκόμων ειδικής αγωγής, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, ΔΕ βοηθών βρεφοκόμων, νοσηλευτών και ΥΕ γενικών καθηκόντων.

Αναφορικά με το προσωπικό που θα εργαστεί στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα αναλάβει το έργο της αναβάθμισης και συντήρησης των σχολικών υποδομών, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά που λόγω της κρίσης παρουσιάζουν ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης.

Οι απασχολούμενοι στον τομέα της Υγείας θα αναλάβουν το έργο της καθαριότητας των υποδομών Υγείας, την εξυπηρέτηση κοινού, την υποστήριξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος των νοσοκομείων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους, ενώ για εκείνους που θα εργαστούν σε Ταμεία, δικαστήρια, ΚΕΠ και άλλους φορείς, προβλέπεται να απασχοληθούν στον τομέα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα, οι οποίοι οφείλουν να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι, 16 έως 29 ετών.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
  • Κάτοχοι εκπαιδευτικής εξειδίκευσης /ειδικότητας, όπου απαιτείται.

Ας σημειωθεί ότι ωφελούμενος είναι μόνο το ένα μέλος από την οικογένεια-στόχο του προγράμματος. Αντιθέτως, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο μέλη της οικογένειας, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις.

Για την επιλογή του προσωπικού θα «μετρήσουν» τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

  • Διάρκεια ανεργίας,
  • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικονομικό έτος 2012,
  • Ηλικία,
  • Οικογενειακή κατάσταση, και
  • Εκπαιδευτικό επίπεδο, όπου απαιτείται.

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού, τα οποία εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Πώς θα επιλεγούν οι άνεργοι

Μετά την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και έως τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και, μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων για την απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και κατατάσσει, με μηχανογραφικό τρόπο, τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά φθίνουσα σειρά.

Στον πίνακα αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, οι δηλωθέντες από αυτούς επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, καθώς και ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα απασχοληθούν.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους προς τον ΟΑΕΔ, η οποία πραγματοποιείται επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Πηγή: ethnos.gr

Δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την πρόσληψη τους από τον επιβλέποντα φορέα.

Η επιλογή πραγματοποιείται από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Οι υποψήφιοι, μετά την επιλογή τους, θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον φορέα επίβλεψης, στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αντιστοίχως, ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων ανέργων εντός προθεσμίας των 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από το ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του επιβλέποντος φορέα και διαγράφονται από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στη συνέχεια, ο επιβλέπων φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψής τους και ενημερώνει τον ΟΑΕΔ.

Πηγή: ethnos.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.