Επιταγή Εισόδου στην Εργασία για 67.200 ανέργους το 2014

περιεχόμενο

Ειδικότερα, από το πρόγραμμα Επιταγή εισόδου θα ωφεληθούν 12.000 νέοι ηλικίας από Ί 8 έως 24 ετών (Α’ δράση) και 30.000 νέοι ηλικίας από 25 έως 29 ετών που θα καταρτιστούν και θα απασχοληθούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (Β’ δράση) και 8.000 νέοι ηλικίας από 25 έως 29 ετών που θα εργαστούν σε τουριστικές επιχειρήσεις (Γ’ δράση).

Οι νέοι που θα ενταχθούν στη δράση θα λάβουν αμοιβή από 2.400 έως 2.700 ευρώ, ανάλογα με το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο ανήκουν. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο στόχος είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχόμενων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν τρεις ενότητες: πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Α’ δράση: Επιταγή για 12.000 νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας Σκοπός του προγράμματος είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχόμενων ανέργων, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν θ&ωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Τέλος, ο προϋπολογισμός της δράσης θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ. Β’ δράση: Voucher για 30.000 νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, 30.000 νέοι ηλικίας από 25 έως 29 ετών θα καταρτιστούν και θα απασχοληθούν στον ι ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως ενέργεια, πληροφορική, βιομηχανία, μικρόμεσαίων επιχειρήσεων κ.ά.

Στόχος των μέτρων (θεωρητική και πρακτική άσκηση) που περιλαμβάνει η δράση είναι η στήριξη των νέων ανέργων και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Γ’ δράση: Επιταγή για 8.000 ανέργους στον τουρισμό Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτφω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ. θέσεις για κατάρτιση ανέργων στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Το νέο πρόγραμμα voucher στην Υγεία με τίτλο «Κατάρτιση 1.200 ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας», ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28/07/2014 και ώρα 24:00. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης άνεργων πτυ-χιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την Υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας. Δείτε εδώ όλη την προκηρυξη του προγράμματος voucher υγείας

Κριτήρια συμμετοχής στις δράσεις Α’, Β’, Γ’ Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Μητρώο Ωφελουμένων του προγράμματος οι νέοι άνεργοι θα πρέπει: Για την κατηγορία, απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, 5 πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα δύο παραπάνω κριτήρια και συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/Ενώσεις.

Για την κατηγορία, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθ μιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως σε ποια ομάδα ωφελου μένων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του , τόπου διαμονής του. Εκπαιδευτικό επίδομα Οι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν μέσω / των ΚΕΚ και θα κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η συνολική αμοιβή για την κάθε θέση αναμένεται να διαμορφωθεί, όπως , και πέρσι που έτρεξε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος, από 2.400 έως 2.700 ευρώ ανά εργαζόμενο, με προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, ώστε οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης να γίνουν μόνιμες. Ειδικότερα, ανάλογα με το ηλικιακό γκρουπ τα εκπαιδευτικά επιδόματα θα διαμορφωθούν ως εξής: Α’ κατηγορία: 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, Β’ κατηγορία: 2.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400 ευρώ πάλι όπως και στην πρώτη περίπτωση αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης. Μετά τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας. Διαδικασία για τους ανέργους Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», μόλις ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία τον Απρίλιο.

Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. 0 κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσης.

Στη συνέχεια και εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας». Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ κ.λπ.) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο, και θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Συγκεκριμένα, κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών, ο οποίος θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και καταρτιζόμενου υπογράφεται τριμερής. Προϋπολογισμός Το πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 μόλις αυτό εγκριθεί. Ενώ η συγχρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 180 εκατ. ευρώ. θέσεις για κατάρτιση ανέργων στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Το νέο πρόγραμμα voucher στην Υγεία με τίτλο «Κατάρτιση 1.200 ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας», ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28/07/2014 και ώρα 24:00.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕΤΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕΤΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, ΠΕΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΡαδιολόγωνΑκτινολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την Υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για το σύνολο των καταρτιζομένων και αφορά την παρακολούθηση των 1.200 ωρών του προγράμματος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση). Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 1. Βαθμός πτυχίου. 2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013). 3. Ετος κτήσης πτυχίου. 4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ). Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες, υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης μπορεί να ανέλθει σε 14.400.000,00 ευρώ. Κατάρτιση για 16.000 ανέργους με χαμηλά προσόντα Ανεργοι χαμηλής εξειδίκευσης θα ενταχθούν στη δράση «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

Ειδικότερα, θα ωφεληθούν 16.000 άνεργοι, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, με υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε τρεις κλάδους: Κατασκευές, ανακύκλωση και περιβάλλον, που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 20142020. Στόχος είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: θεωρητική κατάρτιση πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 49,97 εκατ. ευρώ. Υπό συζήτηση και voucher για το λιανεμπόριο

Επιπλέον των 67.200 θέσεων αναμένεται να ανακοινωθούν, μέσα στο 2014, και επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών», οι οποίες θα αφορούν, το λιανικό εμπόριο και ειδικότερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο αριθμός των νέων επιπλέον θέσεων είναι ακόμη υπό συζήτηση.

Πηγή: dikaiologitika.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.