Προπτυχιακό πρόγραμμα BA Accounting & Finance από το BCA

περιεχόμενο

Ο στόχος του πτυχίου (ΒΑ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι να προσφέρει ένα ακαδημαϊκά αυστηρό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τις βασικές αρχές της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών και να τις συσχετίσουν με τα επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα διδάσκεται και αξιολογείται είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά.

Foundation Year

Η επιλογή κατεύθυνσης συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση του εισαγωγικού πρώτου έτους “foundation year”. Η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων εισάγουν τους σπουδαστές στον ακαδημαϊκό-πανεπιστημιακό τρόπο σκέψης και προσέγγισης των θεμάτων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εποικοδομητική φοίτηση.
Τα μαθήματα επιλογής δίνουν την δυνατότητα επαφής με διαφορετικά ακαδημαϊκά αντικείμενα και διευκολύνουν στην επιλογή της επιθυμητής κατεύθυνσης σπουδών.

Βασικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Προγράμματος

Παρέχει μία καλή εννοιολογική βάση για μία επαγγελματική, διοικητική ή επιχειρηματική καριέρα αφού θα βοηθήσει τους σπουδαστές να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης τους, να αναλύουν προβλήματα στη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά και να έρθουν σε επαφή με ένα ταχύτατα εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ενισχύουν τα επαγγελματικά τους εφόδια και να διεκδικήσουν την πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές και διεθνής αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις. Το πρόγραμμα αναμένεται να λάβει επαγγελματική πιστοποίηση από το ACCA. H δομή και η διδασκαλία των μαθημάτων ικανοποιεί ορισμένες από τις απαιτήσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ACCA), του Ινστιτούτου Πιστοποίησης Διοικητικής Λογιστική (CIMA) και του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μαθήματα του πτυχίου για να λάβουν εξαιρέσεις από τα μαθήματα των παραπάνω πιστοποιήσεων και να οδηγηθούν ευκολότερα στη απόκτησή τους.

Το πρόγραμμα προωθεί τη χρήση μεθόδων διδασκαλίας, εκπαίδευσης και αξιολόγησης που αναπτύσσουν τις διανοητικές ικανότητες, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα των φοιτητών για ανεξάρτητη μελέτη.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της Λογιστικής όπως αυτές ορίζονται από την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, το εξειδικευμένο πτυχίο θα συμπεριλαμβάνει του παρακάτω εκπαιδευτικούς σκοπούς:

  • Λογιστικά Συστήματα: Η λογική του μαθήματος είναι να αναπτύξει ένα κριτικό τρόπο σκέψης για τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα στα πλαίσια της διαδικασίας της διοίκησης και του ελέγχου.
  • Φορολογία: Η λογικής αυτής της κατεύθυνσης είναι να μελετήσει τους τομείς της φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου και εταιρικών κερδών στα πλαίσια του φορολογικού σχεδιασμού.

Διάγραμμα της Δομής του Προγράμματος

Single Honours Course
 2ο Έτος
Μάθημα Σημειώσεις
  Ακαδημαϊκά Εφόδια για Λογιστές / Academic Skills for  Accountants
  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική / Introduction to Financial Accounting
  Οικονομικά για Λογιστές / Economics for Accountants
  Χρηματοοικονομικά Συστήματα / Financial Systems
  Θεμελιώδη Διοικητικής Λογιστικής / Management Accounting Fundamentals
  Εμπορικό Δίκαιο / Business Law for Accountants
  Ποσοτικές μέθοδοι για Λογιστές I / Quantitative Methods for Accountants I
  Μάθημα Προκαθορισμένης Επιλογής / Choice of modules   Επιλέξτε από τον κατάλογο μαθημάτων που ακολουθεί*
 3ο Έτος
Μάθημα Σημειώσεις
  Λογιστική για Ανώνυμες Εταιρίες / Accounting for Limited Companies
  Ποσοτικές μέθοδοι για Λογιστές II / Quantitative Methods  for Accountants II
  Φορολογία Εισοδήματος / Income Tax
  Μάθημα Επιλογής / Choice of modules (ελεύθερης ή προκαθορισμένης)   Επιλέξτε από τον κατάλογο μαθημάτων που ακολουθεί ή άλλο εγκεκριμένο προπτυχιακό μάθημα*
  Εταιρικό Δίκαιο / Company Law for Accountants
  Διοικητική Λογιστική για Σχεδιασμό, Έλεγχο και Μέτρηση Αποδοτικότητας / Management Accounting for Planning, Control & Performance Measurement
  Χρηματοοικονομικά I / Finance I
  Μάθημα Επιλογής / Choice of modules (ελεύθερης ή προκαθορισμένης)   Επιλέξτε από τον κατάλογο μαθημάτων που ακολουθεί ή άλλο εγκεκριμένο προπτυχιακό μάθημα*
4ο Έτος
Μάθημα Σημειώσεις
  Διεθνής Χρηματοοικονομική Λογιστική / International Financial Accounting
  Χρηματοοικονομικά II / Finance II
  Στρατηγική Διοικητική Λογιστική / Strategic Management Accounting
  Μάθημα Επιλογής / Choice of modules (ελεύθερης ή προκαθορισμένης)   Επιλέξτε από τον κατάλογο μαθημάτων που ακολουθεί ή άλλο εγκεκριμένο προπτυχιακό μάθημα*
  Σύγχρονα θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών / Current Issues in Accounting and Finance
  Μάθημα Προκαθορισμένης Επιλογής / Choice of modules   Επιλέξτε από τον κατάλογο μαθημάτων που ακολουθεί*
  Μάθημα Προκαθορισμένης Επιλογής / Choice of modules   Επιλέξτε από τον κατάλογο μαθημάτων που ακολουθεί*
  Μάθημα Επιλογής / Choice of modules (ελεύθερης ή προκαθορισμένης)   Επιλέξτε από τον κατάλογο μαθημάτων που ακολουθεί ή άλλο εγκεκριμένο προπτυχιακό μάθημα*

 

*Μαθήματα Προκαθορισμένης Επιλογής:
3ο Έτος 4ο Έτος
  Εσωτερικός Έλεγχος και Ελεγκτική / Audit and Internal Control   Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Advanced Financial Reporting
  Ανάλυση Συστημάτων για Επιχειρήσεις / ystems Analysis for Business   Φορολογία Εισοδήματος Εταιριών / Corporate Taxation
  Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα / Accounting Systems  Resources and Applications   Θεωρία και Πρακτική πάνω στη Φορολογία / Taxation Theory and Practice
  Διαχείριση Έργων / Project Management   Έλεγχος και Ασφάλιση / Audit and Assurance
  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων / Tax Planning for Individuals   Διοίκηση Οργανισμών / Organisational Management
  Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα / Management information Systems
  Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων / Business Systems Technology
   Συστήματα Ελέγχου / Systems Auditing

 

Ευκαιρίες Καριέρας

Το πτυχίο Λογιστικής είναι σχεδιασμένο για τους σπουδαστές που τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν μία καριέρα στη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα διδαχτούν και θα επιλέξουν μαθήματα στην βάση της κατεύθυνσης που θέλουν να ακολουθήσουν στο μέλλον, με κριτήριο την πιστοποίηση που θα λάβουν. Τόσο το ACCA όσο και το CIMA είναι διατεθειμένα να δώσουν το μέγιστο αριθμό εξαιρέσεων. Με τα δεδομένα αυτά ο σπουδαστής αποκτά όλα τα απαραίτητα εφόδια στην αγορά εργασίας σε ουσιαστικό και τυπικό επίπεδο, αφού έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί ως διευθυντής λογιστηρίου, στην οικονομική διεύθυνση μία εταιρίας ως ανώτερο στέλεχος καθώς και ως οικονομικός αναλυτής σε χρηματιστηριακή ή τράπεζα.

Για Περισσότερες Πληροφορίες

E-mail: info@bca.edu.gr

Σχετικό link: http://www.bca.edu.gr/studies.asp?ITMID=418

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.