Οδηγίες αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΣΑΕΙ)

περιεχόμενο

Το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων είναι αρμόδιο για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τριετούς τουλάχιστον διάρκειας) που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες: Ισλανδία, Λιχνενστάιν και Νορβηγία.

Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος, οι υπηρετούντες στο Τμήμα εισηγούνται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης () επί της υποθέσεως. Το ΣΑΕΙ έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος επεξεργάζονται και τηρούνται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή της οδηγίας 89/48 στην Ελλάδα.

Η Οδηγία 89/48

Η οδηγία 89/48 ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 165/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 385/2002.

Η οδηγία αυτή αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών: Ισλανδίας, Λιχνενστάιν και Νορβηγίας, που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Στην Ελλάδα την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000 έχει το Συμβούλιο Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ)

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. Έντυπη αίτηση.
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ( νομίμως επικυρωμένη).
3. Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νομίμως επικυρωμένος και μεταφρασμένος στην Ελληνική).
4. Πιστοποίηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους προέλευσης η οποία να πιστοποιεί: α) ότι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο σπουδών είναι αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) το επίπεδο του Ιδρύματος αυτού (νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην Ελληνική).
5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που χορήγησε τον τίτλο. Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιέχεται το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ’ έτος (νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην Ελληνική).
6. Στην περίπτωση που το αιτούμενο επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος-μέλος προέλευσης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην Ελληνική).
7. Στην περίπτωση που πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση στο κράτος-μέλος προέλευσης (δηλ. ο ακαδημαϊκός τίτλος οδηγεί απ’ ευθείας στο επάγγελμα), βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Κ-Μ προέλευσης η οποία να πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και οδηγεί στην άσκηση του αιτούμενου επαγγέλματος (νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην Ελληνική).
8. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ούτε νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση στο κράτος-μέλος προέλευσης (σημεία 6 & 7), τότε ο αιτών πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένη, μέσω ασφαλιστικών εντύπων, επαγγελμα-τική πείρα δύο ετών κατά την τελευταία δεκαετία στο κράτος-μέλος προέλευσης.
9. Ποινικό Μητρώο: στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας ζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα κάτωθι επαγγέλματα: εκπαιδευτικού, αισθητικού, βρεφονηπιοκόμου, κοινωνικού λειτουργού και λογοθεραπευτή. Για κάθε άλλο επάγγελμα παρακαλούμε να υποβάλεται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , το περιεχόμενο της οποίας να έχει ως εξής:
” ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας ” ή σε αντίθετη περίπτωση
” ότι έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις “.
10. Εάν ο αιτών διαθέτει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αποκτήσει σε τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε, πρέπει να προσκομίσει την πράξη της αρμόδιας αρχής του Κ-Μ προέλευσης περί αναγνωρίσεως του τίτλου σπουδών του, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση σύμφωνα με τα προηγουμένως αναφερόμενα στην περίπτωση 6 και 7 του παρόντος και να διαθέτει τριετή πιστοποιημένη , μέσω ασφαλιστικών εντύπων, επαγγελματική πείρα.

Σημείωση:

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι :
α) νομίμως επικυρωμένα με σφραγίδα ΑPOSTILE ή θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από την αρμόδια αρχή του Κ-Μ προέλευσης, και επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή θεωρημένα από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και
β) μεταφρασμένα στην Ελληνική από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Δικηγορικού Κώδικα.

Υποσημείωση:

Τα δικαιολογητικά που έχουν επικυρωθεί από διπλωματικές αρχές των παρακάτω χωρών: Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετία, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισπανία, Ιταλίας, Κύπρος, Λιχτενστάϊν, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδίας, Τσεχία, που εδρεύουν στην Ελλάδα δεν χρειάζονται επικύρωση από το Υπουργείο Eξωτερικών της Ελλάδας.

[1] Ως Κ-Μ προέλευσης νοείται το κράτος της Ε.Ε. στο οποίο έχει αναγνωριστεί ακαδημαϊκά ο τίτλος της εκτός Ε.Ε. χώρας και στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα.

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και τις αρμόδιες επαγγελματικές οργανώσεις σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications

Για την αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.minedu.gov.gr/

 

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.