Αναγνώριση πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων

περιεχόμενο

Αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού

Αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ΔΙΚΑΤΣΑ , είναι Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιο για την αναγνώριση ιδρυμάτων και τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ανάλογα Κέντρα, με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών, τα οποία αυτή τη στιγμή αποτελούν το δίκτυο των NARIC” S. Βάσει του Νόμου το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα κρίσης Ιδρυμάτων και τίτλων Α.Ε.Ι. του Εξωτερικού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση του τίτλου που κατέχει, συνοδευμένη από ορισμένα δικαιολογητικά, που έχουν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή διατυπώνει την πρότασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η σχετική Πράξη. Για να ολοκληρωθεί η αναγνώριση ενός τίτλου, εξετάζονται τρία βασικά στοιχεία, που αφορούν στις σπουδές για τη χορήγησή του:
1. το ακαδημαϊκό επίπεδο του Ιδρύματος που τον χορήγησε,
2. το επίπεδο της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές και
3. το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών για να αποκτήσει τον κρινόμενο τίτλο.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Οι μορφές αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών είναι:
1. Ισότιμος και αντίστοιχος προς συγκεκριμένο πτυχίο / δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.
2. Ισότιμος γενικά προς τα πτυχία / διπλώματα Ελληνικών Α.Ε.Ι., όχι όμως αντίστοιχος προς συγκεκριμένο πτυχίο / δίπλωμα. Για την κάλυψη της αντιστοιχίας ο κάτοχός του πρέπει να εξεταστεί σε ορισμένα μαθήματα.
3. Ισότιμος γενικά προς τα πτυχία / διπλώματα Ελληνικών Α.Ε.Ι. με την ένδειξη ότι προγράμματα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας δεν προσφέρονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
4. Ισότιμος προς τα πτυχία των Ελληνικών Α.Ε.Ι. αλλά χωρίς να συγκλίνει σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
5. Μη ισότιμος επειδή δεν καλύπτει κάποιες από τις αναγκαίες προϋποθέσεις και παρέχει τη δυνατότητα στον αιτούντα να καταταγεί σε συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών Τμήματος Ελληνικών Α.Ε.Ι. (άρθρο 4 του Ν. 741/77), ή δυνατότητα κάλυψης της ισοτιμίας με συμπληρωματική εξέταση του αιτούντος σε ορισμένα μαθήματα (γενική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).
6. Μη αναγνώριση του Ιδρύματος ως ομοταγούς και επομένως αδυναμία αναγνώρισης του τίτλου που χορηγήθηκε από το Ίδρυμα αυτό.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Τα παραπάνω αφορούν στην ακαδημαϊκή αναγνώριση σπουδών. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι οι σπουδές μόνο και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχόν επαγγελματική εμπειρία ή η πρακτική εξάσκηση, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη για τη χορήγηση του κρινόμενου τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι στην αρμοδιότητα του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. εμπίπτει μόνο η αναγνώριση τίτλων σπουδών που χορηγούνται από Α.Ε.Ι. και δεν είναι δυνατή η αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν στην δυνατότητα άσκησης κάποιου επαγγέλματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια μπορεί να ταυτίζεται η ακαδημαϊκή αναγνώριση με την επαγγελματική, εφόσον τα επαγγελματικά δικαιώματα αποκτώνται ταυτόχρονα με τη λήψη του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών. Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. είναι αρμόδιο μόνο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) Το ΣΑΕΙ (ΣΑΕΙΤΤΕ) μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων εξετάζει το πτυχίο του ενδιαφερόμενου. Εξετάζει δηλαδή εάν ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει σπουδές τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας στην οποία πραγματοποιούνται οι σπουδές. Aρμοδιότητα για τον χαρακτηρισμό ως “Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” των σπουδών που κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους πραγματοποιούνται στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά η ελληνική πολιτεία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών δεν θεωρούνται Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεπώς, η προϋπόθεση των “σπουδών σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” της Οδηγίας 89/48 δεν πληρούται κι έτσι ο ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει αποκτήσει πτυχίο σε Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών στην Ελλάδα δεν αποκτά την επαγγελματική ισοτιμία από το ΣΑΕΙ (ΣΑΕΙΤΤΕ), έστω κι αν έχει αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα σε Κ-Μ της Ε.Ε.

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
Τηλ: +30 210-6756362, 210-6756368
Λεωφ. Μεσογείων 223
115 25 , Αθήνα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (Επωνυμία στις διεθνείς σχέσεις: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (NARIC)».
Αγ. Κωνσταντίνου 54
104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30 210 5281000-029

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Αναγνωρίσεις Τίτλων Σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού Ομοταγών προς τα Τ.Ε.Ι.)
Συγγρού 56, 117 42, Αθήνα
Τηλ: +30 210 9221000
FAX: +30 210 9227716

Πηγή: europa.eu

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

BEST Soft Skills Track 2022

Τι είναι το BSST; Οι περισσότερες εταιρείες στη σημερινή κοινωνία αναμένουν πολλά από τους απόφοιτους και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι εξειδικευμένες

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.