100 χορηγίες για μετεκπαίδευση στο εξωτερικού

περιεχόμενο

Εκατό υποτροφίες κινητικότητας σε επτά επιστημονικά πεδία θα χορηγήσει το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για βραχεία μετεκπαίδευση short terms σε αναγνωρισμένα επιστημονικά / ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά / ερευνητικά κέντρα (πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμούς, εγκεκριμένα ινστιτούτα κ.ά.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας. Οι υποτροφίες αφορούν τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 

1.Ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες εκπαίδευσης, πολιτισμικές σπουδές, εικαστικές επιστήμες

 

2.Νομικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες

 

3.Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες

 

4.Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές επιστήμες, περιβαλλοντικές

 

5.Επιστήμες και επιστήμες διαστήματος

 

6.Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας

 

7.Επιστήμες μηχανικών, επιστήμες πληροφορικής και τηλεεπικοινωνιών

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους έως τις 30 Νοεμβρίου του 2014, ή έως ότου συμπληρωθούν οι εκατό θέσεις υποτροφιών Η διάρκεια της κάθε υποτροφίες ορίζεται από 3 έως 6 μήνες, βάσει της βεβαίωσης του επιστημονικού / ερευνητικού κέντρου υποδοχής.

 

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους και περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 1.500 ευρώ και δαπάνες για έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στην Ελλάδα, μέχρι ποσό ύψους 1.000 ευρώ, με προσκόμιση των νομίμων παραστατικών Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδική αίτηση υπεύθυνη δήλωση που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο / πλατφόρμαhttp://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships και υποβολή στο short-terms@iky.gr.

 

Προσοχή: Οι αιτήσεις και τα συνημμένα αρχεία αυτών θα αποστέλλονται στο ΙΚΥ μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email short-terms@iky.gr Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 397 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 1. Οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε ή πολίτες άλλων κρατών . Για τον υποψήφιο που δεν είναι Έλληνας πολίτης, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Δ (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), αποκτηθέν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων το θέμα και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχουν οριστεί πριν από το ακαδ. έτος 2013-2014, ή οι εκπονούντες κατά το ακαδ. έτος 2013-2014 μεταδιδακτορική έρευνα σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της χώρας. 3. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο C1) της γλώσσας εργασίας στο ερευνητικό /επιστημονικό κέντρο υποδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται. Η ημερομηνία αναχώρησης του υποψηφίου για το ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών μηνών μετά από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου και δεν μπορεί να έπεται της 30ης Νοεμβρίου 2014. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη αυστηρά ως τις 30/6/2015 να έχουν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα παραδοτέα όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν, ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail: short-terms@iky.gr χωρίς καμία παράλειψη. Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης γ) δεν χρηματοδοτείται για τον ίδιο σκοπό από το ΕΣΠΑ ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους πόρους. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με όλες τις έννομες συνέπειες περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.), δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αναρτηθούν ως αρχεία 1 τα ακόλουθα: i. Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass. ii. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της γλώσσας εργασίας στο ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής. 2 iii. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή διαβατηρίου. iv. Επίσημη βεβαίωση αποδοχής από τον υπεύθυνο του ερευνητικού/ επιστημονικού κέντρου υποδοχής (Πανεπιστημίου, Διεθνούς Οργανισμού, Εγκεκριμένου Ινστιτούτου κ.ο.κ.) στην οποία θα αναφέρεται, ο τίτλος του κέντρου υποδοχής, η χώρα, η ημερομηνία άφιξης και η διάρκεια παραμονής και εργασίας στο κέντρο υποδοχής, το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και η γλώσσα εργασίας. Επιπλέον, α) για τους υποψήφιους διδάκτορες: -Επίσημη βεβαίωση από το Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, στην οποία θα αναγράφεται η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και το θέμα της διατριβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/92). -Βεβαίωση του επιβλέποντος τη διδακτορική διατριβή στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της μετάβασης του υποψηφίου στο ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής, η διάρκεια απουσίας, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν στο πλαίσιο της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής. β) για τους εκπονούντες μεταδιδακτορική έρευνα: -Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και το θέμα αυτής.

 

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ο υποψήφιος/ α είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή επισύναψη και την εμφάνιση των αρχείων έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 2 Η «πολύ καλή» γνώση γλωσσομάθειας αποδεικνύεται βάσει των οριζόμενων από το ΑΣΕΠ) (http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp) -Βεβαίωση του διευθυντή του εργαστηρίου ή φορέα προέλευσης, ο οποίος επιβλέπει τη μεταδιδακτορική έρευνα στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της μετάβασης του υποψηφίου στο ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής, η διάρκεια απουσίας, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν στο πλαίσιο της εκπονούμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

 

Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων σε προγράμματα α κύκλου και β κύκλου σπουδών, δεν αποκλείονται της συμμετοχής τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και παράλληλα με τη λήψη της υποτροφίας τους, με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδοτούμενη από το Ι.Κ.Υ. μετακίνηση δεν χρηματοδοτείται παράλληλα και από άλλη πηγή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από ενεργά μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, ιδρυμάτων της Ελλάδας, συναφούς επιστημονικού αντικειμένου. Οι αξιολογητές θα προκύψουν από το μητρώο αξιολογητών του Ι.Κ.Υ., βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ορίζονται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων. Κριτήρια επιλογής. α. Θέμα εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στη χώρα προέλευσης και αναγκαιότητα στο πλαίσιο αυτής για μετάβαση στο ίδρυμα υποδοχής. β. Αναγκαιότητα και επιστημονικά οφέλη βραχείας μετεκπαίδευσης του υποψηφίου, βάσει της βεβαίωσης του επιβλέποντος και βάσει του θέματος. γ. Εμπειρία υποψηφίου από συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής ή της μεταδιδακτορικής έρευνας, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. δ. Ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής, βάσει της βεβαίωσης αποδοχής από αυτό. Επισημαίνονται τα ακόλουθα: α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας. β) Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται παραδεκτές.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 3 έως 6 μήνες, βάσει της βεβαίωσης του επιστημονικού /ερευνητικού κέντρου υποδοχής. Η ημερομηνία της χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των τριών μηνών μετά από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου και μεταγενέστερη της 30ης Νοεμβρίου 2014. ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ5 Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της σύμβασης και το αργότερο ένα μήνα από αυτή να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ: α) βεβαίωση από το ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης του υποτρόφου, καθώς και ο τίτλος του εργαστηρίου στο οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του και β) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα του επιστημονικού/ ερευνητικού κέντρου υποδοχής και τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής ή της μεταδιδακτορικής έρευνας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (3,6 % χαρτόσημο υποτροφιών). α. Μηνιαία τροφεία ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€). β. Δαπάνες για έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στην Ελλάδα, μέχρι ποσό ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), με προσκόμιση των νομίμων παραστατικών. Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ. Ενστάσεις επί των παρόντων κανονιστικών διατάξεων δεν γίνονται δεκτές. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Έφη Κ. Μπάσδρα Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.