Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 – Τι προβλέπει για την Παιδεία

περιεχόμενο

Διαβάστε τα σημαντικότερα σημεία από το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Προγραμματίζεται η αξιολόγηση των δράσεων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας με στόχο την αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό της ανώτατης εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά, επιστημονικά ,κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια στη κατεύθυνση της περιφερειακής αποκέντρωσης αλλά και της διατήρησης του ακαδημαϊκού χαρακτήρα των ιδρυμάτων. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί με την συνέργεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαβούλευση με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες και απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα για να γίνει σε βάθος. Προς τούτο προβλέπεται η σταδιακή εφαρμογή της αξιολόγησης και η πρόβλεψη μεταβατικών σταδίων.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υιοθετούνται στόχοι ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών που προέρχονται από τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια ή/και των λοιπών υπο-εκπροσωπούμενων ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μειονεκτούντα άτομα και στα άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Εξορθολογισμός και βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση.

Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση και η διεύρυνση των ωφελούμενων. Επιδιώκεται η διεύρυνση της πρόσβασης στη Διά Βίου Μάθηση με την ενίσχυση του δικτύου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης μέσω της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων, των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών.

Ειδικότερα, επιδιώκεται να διευρυνθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση από τις ευάλωτες ομάδες (ανειδίκευτοι άνεργοι, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες και μειονότητες κλπ.), μέσα από πιο αποτελεσματικές και πιο στοχευμένες δράσεις.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Κρίνεται επιτακτική η αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων δεξιοτήτων – με έμφαση στις οριζόντιες δεξιότητες – μέσα από ένα σύστημα κινήτρων για την προώθηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης και με την εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης προσόντων και πιστοποίησης μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη δια βίου μάθηση (ΔΒΜ) το οποίο να περιλαμβάνει μέτρα:

για τη στήριξη της ανάπτυξης και διασύνδεσης των υπηρεσιών ΔΒΜ, περιλαμβανομένης της υλοποίησής τους προβλέποντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων,

για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διάφορων στοχευόμενων ομάδων, που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες στο εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής

για τη διεύρυνση της πρόσβασης στη ΔΒΜ, μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων διαφάνειας (π.χ του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ), της Ευρωπαϊκής Διασφάλισης της Ποιότητας στην ΕΕΚ.

Συμμετοχή στην Έρευνα PIAAC – Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων(16-65 ετών)

Στο πλαίσιο της Διεθνούς έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ, στον δεύτερο κύκλο της οποίας η Ελλάδα συμμετέχει στο χρονικό διάστημα (2012-2016), έχουν καταγραφεί οι δεξιότητες-ικανότητες (γραμματισμός-αριθμητισμός, λύση προβλημάτων με την χρήση υπολογιστών ) επιλεγμένου δείγματος 5000 ενηλίκων σε όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της έρευνας θα ανακοινωθούν από τον ΟΟΣΑ και την Ε.Ε τον Οκτώβριο του 2016. Τα δεδομένα της έρευνας βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας θα δώσει για πρώτη φορά με τρόπο συστηματικό δεδομένα για την αποτίμηση των βασικών δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού της χώρας τα οποία θα συνεκτιμηθούν στον ανασχεδιασμό των παρεμβάσεων στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

Βελτίωση της συνάφειας εκπαίδευσης – κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Επιδιώκεται η αναμόρφωση των προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως σε τομείς και έργα καθοριστικούς για τη μελλοντική ανάπτυξη. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και το χώρο των επιχειρήσεων, καθώς και η ενίσχυση της δια βίου συμβουλευτικής και του προσανατολισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), το οποίο να περιλαμβάνει μέτρα:

για τη βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων ΕΕΚ με την αγορά εργασίας, σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και ενίσχυσης των συστημάτων μάθησης με βάση την εργασιακή εμπειρία στις διάφορες μορφές της,

για τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, μέσω της καθιέρωσης μιας εθνικής προσέγγισης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ) και της εφαρμογής των μέσων διαφάνειας και αναγνώρισης, όπως π.χ. του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την ΕΕΚ (ECVET).

Αύξηση των σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας

Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Μαθητείας για 150 ειδικότητες/επαγγέλματα.

Εκπόνηση / Αναβάθμιση Προγραμμάτων, αναβάθμιση της διδακτέας ύλης και των εγχειριδίων των ειδικοτήτων.

Πρακτική άσκηση Ναυτικών Ακαδημιών.

Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΙΕΚ.

 

πηγή: neolaia.gr

κοινοποίηση

Σας ενδιαφέρει; Κοινοποιήστε το άρθρο στα social media σας!

διαβάστε επίσης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης προβάλλει: Village Potemkin

Η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις ανοιχτές προβολές της στο Pikap Kato με την παρουσίαση του ελληνικού Ντοκιμαντέρ «Village Potemkin», τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, σε σκηνοθεσία Δομήνικου

Αναλυτικά

Banner title

Banner content

σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.